Band1中學​

為家長們提供北區Band1中學資訊,以助為子女選擇心儀的北區中學。
北區Band1中學

北區Band1中學排名

學校名稱Band幾性別教學語言學校類別宗教
香港道教聯合會鄧顯紀念中學1A男女校英文資助道教
田家炳中學1B男女校英文資助不適用
聖公會陳融中學1B男女校英文資助基督教
風采中學(教育評議會主辦)1B男女校中英資助不適用
東華三院甲寅年總理中學1B男女校英文資助不適用
東華三院李嘉誠中學1B男女校英文資助不適用