Band1中學​

為家長們提供中西區Band1中學資訊,以助為子女選擇心儀的沙田區中學。
沙田區Band1中學

沙田區Band1中學排名

學校名稱Band幾性別教學語言學校類別宗教
浸信會呂明才中學1A男女校英文資助基督教
沙田崇真中學1A男女校英文資助基督教
沙田培英中學1A男女校英文資助基督教
培僑書院1A男女校英文直資不適用
聖公會曾肇添中學1A男女校英文資助基督教
沙田蘇浙公學1B-1A男女校英文資助不適用
聖公會林裘謀中學1B-1A男女校英文資助基督教
沙田官立中學1B男女校英文官立不適用
聖羅撒書院1B女校英文資助天主教
沙田循道衞理中學1B男女校英文資助基督教
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學1C-1B男女校英文直資基督教
香港神託會培基書院1C-1B男女校英文直資基督教
天主教郭得勝中學1C-1B男女校英文資助天主教
賽馬會體藝中學1C男女校英文資助不適用
五旬節林漢光中學1C男女校英文資助基督教