Band1中學​

為家長們提供深水埗區Band1中學資訊,以助為子女選擇心儀的中西區中學。
深水埗區Band1中學

深水埗區Band1中學排名

學校名稱Band幾性別教學語言學校類別宗教
英華書院1A男校英文直資基督教
寶血會上智英文書院1A女校英文資助天主教
聖母玫瑰書院1B-1A女校英文資助天主教
基督教崇真中學1B男女校英文資助基督教
香島中學1B男女校中英直資不適用
德雅中學1B女校英文資助天主教
中華基督教會銘賢書院1B男女校英文資助基督教
聖瑪加利男女英文中小學1C-1B男女校英文直資天主教
長沙灣天主教英文中學1C男校英文資助天主教